Điều khoản dịch vụ Hookle

Cập nhật lần cuối ngày 17 tháng 9 năm 2019

Chào mừng đến với Hookle. Các Điều khoản Dịch vụ này là hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa bạn và Hookle Inc. (“Hookle,” “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web, mạng, ứng dụng, ứng dụng di động, sản phẩm hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp (gọi chung là “Dịch vụ”).

Bằng cách nhấp vào “Tôi chấp nhận” hoặc bằng cách tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bạn đang chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ này, bao gồm Chính sách Bảo mật của Hookle. Nếu bạn không chấp nhận vô điều kiện các điều khoản này, thì bạn không có sự cho phép của chúng tôi hoặc quyền sử dụng hoặc truy cập dịch vụ.

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của Hookle để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ hoặc tất cả các Điều khoản Dịch vụ này, theo quyết định riêng của chúng tôi. Nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ đăng Điều khoản dịch vụ đã sửa đổi trên www.hookle.net. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Điều khoản Dịch vụ này. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Thông báo Trọng tài

Ngoại trừ các tranh chấp để giải quyết các khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bạn đồng ý rằng các tranh chấp phát sinh theo Điều khoản Dịch vụ này sẽ được giải quyết bằng trọng tài cá nhân, ràng buộc. Ngoại trừ các khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bằng cách chấp nhận các Điều khoản dịch vụ này, bạn và Hookle đều từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn hoặc tham gia vào bất kỳ vụ kiện tập thể hoặc tố tụng đại diện nào. Bạn đồng ý từ bỏ quyền ra tòa để khẳng định hoặc bảo vệ quyền của mình theo hợp đồng này, ngoại trừ những vấn đề có thể được đưa ra tòa các yêu cầu nhỏ.

1 Tính đủ điều kiện

Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản này, bạn tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng: (a) bạn từ 13 tuổi trở lên; (b) trước đây bạn chưa bị tạm ngưng hoặc bị xóa khỏi Dịch vụ; và (c) việc đăng ký và sử dụng Dịch vụ của bạn tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu bạn là một pháp nhân, tổ chức hoặc công ty, cá nhân chấp nhận các Điều khoản này thay mặt bạn tuyên bố và đảm bảo rằng họ có quyền ràng buộc bạn với các Điều khoản này và các tham chiếu đến bạn ở đây (và tất cả các nghĩa vụ của bạn dưới đây) sẽ đề cập đến pháp nhân đó và bất kỳ cá nhân nào sử dụng Dịch vụ thay mặt cho tổ chức đó.

2 tài khoản

Để sử dụng một số phần của Dịch vụ, bạn có thể được yêu cầu đăng ký tài khoản Hookle. Khi đăng ký tài khoản, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về bản thân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác. Bạn đồng ý rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và bạn sẽ giữ cho nó luôn chính xác và cập nhật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình, đồng thời bạn chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình.

3 Phí và Thanh toán

Các tính năng cao cấp của Dịch vụ sẽ yêu cầu bạn trả phí khi đăng ký dịch vụ cao cấp hiện hành. Trước khi thanh toán bất kỳ khoản phí nào, bạn sẽ có cơ hội xem xét và chấp nhận các khoản phí mà bạn sẽ phải trả. Tất cả các khoản phí đều không được hoàn lại.

3.1 Giá cả

Hookle có quyền xác định giá cho Dịch vụ. Hookle sẽ nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin giá cả được công bố trên trang web. Hookle có thể thay đổi phí cho bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ, bao gồm phí hoặc lệ phí bổ sung, nếu Hookle thông báo trước cho bạn về những thay đổi trước khi chúng áp dụng. Hookle, theo quyết định riêng của mình, có thể đưa ra các khuyến mại với các tính năng khác nhau và định giá khác nhau cho các khách hàng khác nhau. Các ưu đãi khuyến mại này, trừ khi dành cho bạn, sẽ không áp dụng cho ưu đãi của bạn hoặc các Điều khoản này.

3.2 Ủy quyền

Bạn ủy quyền cho Hookle tính tất cả các khoản tiền cho các đơn đặt hàng bạn thực hiện và bất kỳ cấp độ Dịch vụ nào bạn chọn như được mô tả trong các Điều khoản này hoặc được xuất bản bởi Hookle, vào phương thức thanh toán được chỉ định trong tài khoản của bạn. Nếu bạn thanh toán bất kỳ khoản phí nào bằng thẻ tín dụng, Hookle có thể yêu cầu ủy quyền trước tài khoản thẻ tín dụng của bạn trước khi mua hàng để xác minh rằng thẻ tín dụng hợp lệ và có đủ tiền hoặc tín dụng cần thiết để thanh toán cho giao dịch mua của bạn.

3.3 Dịch vụ Đăng ký và Chính sách Hủy

Dịch vụ có thể bao gồm các khoản thanh toán định kỳ tự động cho các khoản phí định kỳ (“Dịch vụ đăng ký”). Nếu bạn kích hoạt Dịch vụ đăng ký, bạn cho phép Hookle tính phí định kỳ, liên tục và cho đến khi hủy các khoản thanh toán định kỳ hoặc tài khoản của bạn, tất cả các khoản tiền tích lũy vào hoặc trước ngày đến hạn thanh toán cho các khoản tiền đã tích lũy. Tài khoản của bạn sẽ tự động bị tính phí vào ngày thanh toán đăng ký tất cả các khoản phí áp dụng cho giai đoạn đăng ký tiếp theo. Đăng ký sẽ tiếp tục trừ khi và cho đến khi bạn hủy đăng ký của mình hoặc chúng tôi chấm dứt đăng ký. Bạn phải hủy đăng ký của mình trước khi gia hạn để tránh bị tính phí đăng ký định kỳ tiếp theo vào tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ lập hóa đơn phí đăng ký định kỳ cho phương thức thanh toán được chỉ định trong tài khoản của bạn. Bạn có thể hủy Dịch vụ Đăng ký thông qua cài đặt tài khoản của mình hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại bộ phận hỗ trợ (tại) hookle.net.

3.4 Tài khoản quá hạn

Hookle có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Dịch vụ đối với bất kỳ tài khoản nào có số tiền đến hạn nhưng chưa được thanh toán. Ngoài số tiền đến hạn cho Dịch vụ, tài khoản quá hạn sẽ bị tính phí hoặc lệ phí phát sinh cho bất kỳ khoản bồi hoàn hoặc thu bất kỳ khoản nào chưa thanh toán, bao gồm cả phí thu hộ.

4 giấy phép

Tùy thuộc vào sự tuân thủ hoàn toàn và liên tục của bạn đối với các Điều khoản này, Hookle cấp cho bạn quyền hạn chế, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể thu hồi để truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân, nội bộ của bạn trong thời hạn ở cấp độ dịch vụ mà bạn có đã thanh toán tất cả các khoản phí hiện hành. Ngoại trừ và chỉ trong phạm vi hạn chế như vậy là không thể chấp nhận được theo luật hiện hành, bạn không được: (a) sao chép, phân phối, hiển thị công khai hoặc thực hiện công khai Dịch vụ; (b) thực hiện các sửa đổi đối với Dịch vụ; hoặc (c) can thiệp hoặc phá vỡ bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ, bao gồm bất kỳ cơ chế bảo mật hoặc kiểm soát truy cập nào. Nếu bạn bị cấm sử dụng Dịch vụ theo luật hiện hành, bạn không được phép sử dụng. Bạn không được sử dụng Dịch vụ thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc trong văn phòng dịch vụ hoặc cơ quan tương tự.

5 phản hồi

Nếu bạn chọn cung cấp thông tin đầu vào và đề xuất liên quan đến Dịch vụ (“Phản hồi”), thì bạn cấp cho Hookle quyền không hạn chế, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền, được trả đầy đủ, miễn phí bản quyền để khai thác Phản hồi theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích, bao gồm cải thiện Dịch vụ và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ khác.

6 Quyền sở hữu

Dịch vụ được sở hữu và điều hành bởi Hookle. Giao diện trực quan, đồ họa, thiết kế, biên dịch, thông tin, dữ liệu, mã máy tính (bao gồm nhưng không giới hạn ở mã nguồn hoặc mã đối tượng), sản phẩm, phần mềm, dịch vụ, mẫu và tất cả các yếu tố khác của Dịch vụ (“Vật liệu”) được cung cấp bởi Hookle được bảo vệ bởi sở hữu trí tuệ và các luật khác. Tất cả các Tài liệu có trong Dịch vụ là tài sản của Hookle hoặc bên cấp phép bên thứ ba của nó. Trừ khi được Hookle ủy quyền rõ ràng, bạn không được sử dụng Tài liệu. Hookle bảo lưu tất cả các quyền đối với các Tài liệu không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này.

7 Điều khoản của bên thứ ba

Hookle cung cấp các công cụ thông qua Dịch vụ cho phép bạn nhập và xuất thông tin, bao gồm Nội dung người dùng, đến và từ các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như Twitter hoặc Facebook. Bằng cách sử dụng một trong những công cụ này, bạn đồng ý rằng Hookle có thể chuyển thông tin đó đến và từ dịch vụ của bên thứ ba hiện hành. Các dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Hookle và Hookle không chịu trách nhiệm về việc dịch vụ của bên thứ ba sử dụng thông tin đã xuất của bạn. Dịch vụ cũng có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của Hookle và Hookle không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng.

8 Điều khoản Nội dung Người dùng

8.1 Nội dung Người dùng

Một số tính năng nhất định của Dịch vụ có thể cho phép người dùng tải nội dung lên Dịch vụ, bao gồm các bài đăng trên mạng xã hội và nội dung khác có thể bao gồm tin nhắn, bài đánh giá, ảnh, video, hình ảnh, dữ liệu, văn bản và các loại tác phẩm khác (“Nội dung người dùng ”) Và để xuất bản Nội dung Người dùng trên Dịch vụ. Bạn giữ lại mọi bản quyền và các quyền sở hữu khác mà bạn có thể giữ trong Nội dung Người dùng mà bạn đăng lên Dịch vụ. Hookle từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến Nội dung Người dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng của mình và hậu quả của việc cung cấp Nội dung Người dùng qua Dịch vụ.

8.2 Cấp giấy phép có giới hạn cho Hookle

Bằng cách cung cấp Nội dung người dùng cho hoặc thông qua Dịch vụ, bạn cấp cho Hookle quyền và giấy phép trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền, được thanh toán đầy đủ (với quyền cấp phép phụ) để lưu trữ, lưu trữ, chuyển giao, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, sửa đổi với mục đích định dạng để hiển thị và phân phối Nội dung Người dùng của bạn, toàn bộ hoặc một phần, ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào hiện được biết đến hoặc sau đây được phát triển.

8.3 Cấp giấy phép có giới hạn cho người dùng khác

Bằng cách cung cấp Nội dung người dùng cho hoặc thông qua Dịch vụ cho những người dùng khác của Dịch vụ, bạn cấp cho những người dùng đó giấy phép không độc quyền để truy cập và sử dụng Nội dung người dùng đó theo sự cho phép của các Điều khoản này và chức năng của Dịch vụ.

8.4 Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giám sát nội dung người dùng

Hookle không kiểm soát và không có nghĩa vụ giám sát, chỉnh sửa hoặc kiểm soát: (a) Nội dung Người dùng; (ii) bất kỳ nội dung nào được cung cấp bởi các bên thứ ba; hoặc (iii) việc sử dụng Dịch vụ của người dùng. Bạn hiểu rằng khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ tiếp xúc với Nội dung của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau và thừa nhận rằng Nội dung của người dùng có thể không chính xác, xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối. Bạn đồng ý từ bỏ và từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp hoặc công bằng nào mà bạn có hoặc có thể có đối với Hookle liên quan đến Nội dung Người dùng. Hookle bảo lưu quyền, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước, sàng lọc, xóa, chỉnh sửa hoặc chặn bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà theo đánh giá của chúng tôi là vi phạm các Điều khoản này hoặc có thể bị phản đối. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Hookle có thể giám sát bất kỳ và tất cả thông tin được truyền hoặc nhận thông qua Dịch vụ cho các mục đích hoạt động và các mục đích khác. Trong quá trình giám sát, thông tin có thể được kiểm tra, ghi lại, sao chép và sử dụng theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

9 Hành vi bị cấm

Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý a) không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào; b) không can thiệp vào hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ quyền lợi nào của người dùng đối với Dịch vụ; c) không thực hiện hành động gây ra tải trọng lớn bất hợp lý hoặc không tương xứng hoặc các xáo trộn khác đối với cơ sở hạ tầng của hệ thống hoặc mạng của Dịch vụ của Hookle, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với Dịch vụ hoặc Hookle.

10 Thời hạn và Chấm dứt

10.1 Thời hạn

Các Điều khoản này có hiệu lực bắt đầu khi bạn chấp nhận Điều khoản hoặc lần đầu tiên tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và kết thúc khi chấm dứt như được mô tả trong Phần 10.2.

10.2 Chấm dứt

Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này, quyền của bạn để truy cập Dịch vụ và các Điều khoản này sẽ tự động chấm dứt. Ngoài ra, Hookle có thể, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt các Điều khoản này hoặc tài khoản của bạn trên Dịch vụ, hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ, bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không, có hoặc không có thông báo. Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình và các Điều khoản này bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng "Xóa hồ sơ" trong Ứng dụng hoặc thông báo cho dịch vụ khách hàng của Hookle. Khi chấm dứt các Điều khoản này, quyền cấp phép của bạn sẽ chấm dứt và bạn phải ngừng ngay lập tức mọi việc sử dụng Dịch vụ và bạn sẽ không còn được phép truy cập vào tài khoản của mình hoặc Dịch vụ.

11 Sửa đổi Dịch vụ

Hookle có quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ bất kỳ lúc nào, tạm thời hoặc vĩnh viễn, mà không cần thông báo cho bạn. Hookle sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thay đổi nào đối với Dịch vụ hoặc bất kỳ việc tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn.

12 Bồi thường

Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ của mình và bạn sẽ bảo vệ và bồi thường cho Hookle và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn, chi nhánh, công ty con và đại lý (gọi chung là “Các thực thể Hookle”) khỏi và chống lại mọi khiếu nại do một bên thứ ba đưa ra - bên và mọi trách nhiệm pháp lý liên quan, thiệt hại, mất mát và chi phí, bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Dịch vụ; (b) việc bạn vi phạm bất kỳ phần nào của các Điều khoản này, bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc thỏa thuận nào được đề cập đến trong các Điều khoản này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; (c) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai, bí mật, tài sản khác hoặc quyền riêng tư; hoặc (d) bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường (mà không giới hạn nghĩa vụ bồi thường của bạn đối với vấn đề đó), và trong trường hợp đó, bạn đồng ý hợp tác với biện hộ cho những tuyên bố đó.

13 Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành

DỊCH VỤ VÀ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU VÀ NỘI DUNG CÓ SN THÔNG QUA DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ TRÊN CƠ SỞ "NHƯ HIỆN CÓ". HOOKLE TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ DƯỚI ĐÓ HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ VÀ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU VÀ NỘI DUNG CÓ SN THÔNG QUA DỊCH VỤ, BAO GỒM: (A) BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG, MỤC ĐÍCH, PHÙ HỢP KHÔNG VI PHẠM; VÀ (B) BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO NGOÀI KHÓA HỌC KINH DOANH, SỬ DỤNG HOẶC THƯƠNG MẠI. HOOKLE KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ KHOẢNG CÁCH NÀO CỦA DỊCH VỤ, HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA DỊCH VỤ, SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, VIÊM XOANG HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC VÀ MÓC KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM CÁC VẤN ĐỀ NÀY SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC.

KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO, BẤT CỨ LỆNH HOẶC VIẾT NÀO, DO BẠN CÓ ĐƯỢC TỪ DỊCH VỤ HOẶC HOOKLE ENTER HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC NỘI DUNG NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ SẼ TẠO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ CÁC KHOẢN HOOKLE HOẶC DỊCH VỤ NÀY KHÔNG ĐƯỢC NÓI RA RÕ RÀNG. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ DỊCH VỤ VÀ VIỆC XỬ LÝ CỦA BẠN VỚI BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀO KHÁC. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SỬ DỤNG BẤT KỲ CỔNG DỊCH VỤ NÀO THEO QUY ĐỊNH VÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN VÀ RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI TÀI SẢN CỦA BẠN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ DI ĐỘNG CỦA BẠN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ) HOẶC BẤT CỨ MẤT DỮ LIỆU NÀO, BAO GỒM NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

TUY NHIÊN, HOOKLE KHÔNG TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC QUYỀN NÀO KHÁC MÀ HOOKLE BỊ CẤM TỪ KHOẢN TỪ CHỐI THEO LUẬT ÁP DỤNG.

14 Giới hạn trách nhiệm

ĐỐI VỚI MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRONG KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO, CÁC CÔNG TY HOOKLE SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ẤN ĐỘ, BẤT CỨ, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ NÀO KHÁC) HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN TRUY CẬP HOẶC VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC BỒI THƯỜNG BẤT KỲ CỦA BẠN ĐỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC NỘI DUNG NÀO TRÊN DỊCH VỤ, DƯỚI SỰ BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, BÁO CÁO (BAO GỒM TIÊU CỰC), TÌNH HUỐNG HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO KHÁC, VÀ MÀ HAY KHÔNG BẤT KỲ HOOKLE ENTITY NÀO ĐỀU CÓ THÔNG TIN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI.

ĐỐI VỚI MỨC ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA HOOKLE ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU XÂY DỰNG NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO HOẶC CÁCH NÀO KHÁC THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, TRỪ TRONG HỢP ĐỒNG HOẶC CÁCH KHÁC, ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở LỚN HƠN: (A) SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ VÀO HOOKLE ĐỂ TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG 12 THÁNG TRƯỚC SỰ KIỆN HOẶC LƯU TRỮ TĂNG CHO YÊU CẦU; HOẶC (B) MỘT TRĂM ĐÔ LA MỸ ($ 100).

MỖI ĐIỀU KHOẢN TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CUNG CẤP GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TỪ CHỐI BẢO ĐẢM HOẶC LOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI ĐƯỢC CỤ THỂ VÀ PHÂN PHỐI RỦI RO GIỮA CÁC BÊN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. SỰ PHÂN PHỐI NÀY LÀ MỘT YẾU TỐ CẦN THIẾT LÀM CƠ SỞ CỦA QUYỀN LỢI GIỮA CÁC BÊN. MỖI ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ BAO LÂU VÀ ĐỘC LẬP VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. CÁC GIỚI HẠN TRONG MỤC 14 NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY LÚC NẾU CÓ BẤT KỲ KHẮC PHỤC GIỚI HẠN NÀO MẤT MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ.